Φωτογραφικό Υλικό Συνεδρίου

Έναρξη Συνεδρίου (26-05-2022)


B’ & Γ΄ Συνεδρία (27-05-2022)


Δ΄ Συνεδρία (27-05-2022)


Ε΄ Συνεδρία (27-05-2022)


ΣΤ’ Συνεδρία (28-05-2022)


Ζ΄ Συνεδρία (28-05-2022)


Η΄ Συνεδρία (28-05-2022)